Aktem prawnym regulującym warunki stosowania i instalacji progów zwalniających jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Organ zarządzający ruchem na drogach może ograniczyć lub zwiększyć prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym (ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta, a w przypadku dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta). Zarządca drogi rozpatruje projekty organizacji ruchu, a także rozpatruje wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu.

Progi zwalniające są urządzeniami ruchu drogowego, których podstawowym celem jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze. Wobec tego wniosek o ustawienie progu zwalniającego należy uzasadnić zagrożeniem życia spowodowanym nadmierną prędkością pojazdów.Progi zwalniające

Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:

  • na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do około 5-8 km/h.
  • przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane urządzenia zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.), jako środek wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający powolny wjazd na ten teren
  • na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny

Uszkodzenia pojazdów

Progi zwalniające są doskonałym narzędziem do ograniczenia prędkości. Dostępne są modele progów o różnych wymiarach, co przekłada się na możliwość wyboru granicznej prędkości najazdu. Dla kierowców większym utrudnieniem są progi podrzutowe, przy których w wyniku niedostosowania prędkości zachodzi możliwość uszkodzenia samochodu (zderzaka czy progów, szczególnie przy sportowych samochodach z obniżonym zawieszeniem).

Kierujący powinien dostosować prędkość do obowiązujących ograniczeń. Jeżeli natomiast dojdzie do uszkodzenia samochodu na progu zwalniającym, a nie było wskazanej prędkości, to można mówić o odpowiedzialności poprzez zaniechanie prawidłowego oznakowania i ta odpowiedzialność będzie spoczywała na zarządcy drogi, bądź na właścicielu terenu, który nie oznakował progu zwalniającego.

Załączniki

Szczegółowe informacje mówiące o miejscach, w których stosowanie progów zwalniających jest dozwolone lub zabronione opisane są w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz. 2181, str. 423-426.

Zastrzeżenie

Zawarte powyżej informacje nie stanowią wykładni prawa ani doradztwa prawnego, a odpowiedzialność za ich wykorzystanie oraz podjęcie na ich podstawie decyzji spoczywa wyłącznie na użytkowniku strony.